Bioscoop

Algemene voorwaarden
Aquadeco B.V.

Artikel 1: Definities
In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder:

 1. “Aquadeco B.V.” alsmede haar rechtopvolgers gevestigd te Rijssen (Nederland), Boomkamp 33c, 7461AW, ingeschreven in het handelsregister van de Kamer van Koophandel en Fabrieken onder nummer 65788141: Aquadeco B.V..
 2. “Orderbevestiging”: de (lease)overeenkomst tussen Aquadeco B.V. en afnemer, tot stand gekomen op de datum vermeld op de (lease)overeenkomst.
 3. “Product”: het product dat of de producten die door het sluiten van een overeenkomst tussen u en Aquadeco B.V., door Aquadeco B.V., binnen een overeengekomen termijn, aan u geleverd worden, waarvoor u een bepaalde prijs dient te betalen;
 4. “Afnemer”: elke natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Aquadeco B.V. een overeenkomst is aangegaan en in wiens opdracht en voor wiens rekening producten of diensten worden geleverd.
 5. “Voorwaarden”: deze algemene voorwaarden.
 6. Bedragen en prijzen: alle bedragen en prijzen in offertes of overeenkomsten genoemd zijn exclusief BTW.

Artikel 2: Toepasselijkheid voorwaarden

 1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van Aquadeco B.V. en op alle met Aquadeco B.V. aangegane overeenkomsten. Tevens zijn deze van toepassing op later toegevoegde handelsnamen.
 2. Van het in deze Algemene Voorwaarden bepaalde kan uitsluitend worden afgeweken indien dat schriftelijk is overeengekomen.
 3. Algemene voorwaarden onder welke benaming dan ook, van afnemer of derden zijn niet van toepassing en worden door Aquadeco B.V. van de hand gewezen.
 4. Waar in deze Algemene Voorwaarden gesproken wordt van (levering van) producten wordt daaronder tevens verstaan het verrichten van diensten en werkzaamheden van welke aard dan ook.
 5. Afwijkingen van deze voorwaarden zijn slechts bindend indien deze schriftelijk zijn bevestigd door Aquadeco B.V..

Artikel 3: Aanbiedingen en totstandkoming overeenkomsten

 1. De aanbiedingen of prijsopgaven zijn vrijblijvend. Zij binden Aquadeco B.V. derhalve op geen enkele wijze, tenzij in de offerte zelf uitdrukkelijk en ondubbelzinnig schriftelijk het tegendeel is bepaald.
 2. De prijzen genoemd in een offerte zijn slechts 14 dagen geldig, tenzij schriftelijk op de offerte anders vermeld. De offerte is bedoeld als aanduiding van de producten en diensten die geleverd kunnen worden. Offertes worden door Aquadeco B.V. met zorg opgesteld. Aquadeco B.V. kan er evenwel niet voor instaan dat zich geen afwijkingen kunnen voordoen. Getoonde of verstrekte stalen, monsters, afbeeldingen en/of modellen van producten zijn slechts aanduidingen van de betreffende producten.
 3. Een overeenkomst tussen Aquadeco B.V. en afnemer komt tot stand op de datum van door beide partijen ondertekende (lease)overeenkomst dan wel de datum dat Aquadeco B.V. start met de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van de afnemer, welke van de twee gebeurtenissen eerder is.
 4. Offertes zijn gebaseerd op de door afnemer verstrekte gegevens. Afnemer is aansprakelijk voor eventuele extra kosten, prijsverhogingen, vertraging in de levering en eventuele andere gevolgen van wijzigingen, afwijkingen en fouten in deze gegevens.
 5. Bij annulering door afnemer, waarbij nog geen producten of diensten bij afnemer zijn geleverd, wordt 20% van de opdrachtsom in rekening gebracht.
 6. Indien afnemer een geplaatste order geheel of gedeeltelijk annuleert, dan zullen de werkzaamheden die werden verricht en de daarvoor bestelde of gereedgemaakte zaken, vermeerderd met de eventuele aanvoer, afvoer- en afleveringskosten daarvan en de voor de uitvoering van de overeenkomst gereserveerde arbeidstijd, integraal aan de afnemer in rekening worden gebracht.
 7. Eventuele aanvullende afspraken en/of toezeggingen, binden Aquadeco B.V. alleen indien deze schriftelijk zijn vastgelegd namens Aquadeco B.V..

Artikel 4: Duur en beëindiging van een Lease-/onderhoudsovereenkomst

 1.  Een (lease)overeenkomst wordt aangegaan voor de periode van 2 jaar. Daarna wordt deze automatisch verlengd en kan schriftelijk of per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van minimaal 1 maand, tenzij anders overeengekomen. Artikel 5: Prijzen
 2. Alle prijzen van Aquadeco B.V. zijn uitgedrukt in euro’s exclusief BTW voor zakelijke klanten en inclusief BTW voor particuliere klanten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeldt.
 3. Onze prijzen zijn gebaseerd op de ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst geldende kostenfactoren, zoals valutakoersen, fabrikantenprijzen, grondstoffen en materiaalprijzen, loon- en transportkosten, belastingen, invoerrechten en andere heffingen van overheidswege.
 4. Als op onze orderbevestiging een prijs vermeld staat die incorrect is, behouden wij ons het recht voor alsnog de juiste prijs in rekening te brengen. De afnemer kan dan de overeenkomst ontbinden door zulks schriftelijk of per e-mail kenbaar te maken binnen 14 dagen na het tot stand komen van de overeenkomst.
 5. Op geleverde diensten kan een prijsindexatie van toepassing zijn op basis van de loonkosten en diensten.

Artikel 6: Betaling

 1. Verschuldigde factuurbedragen moeten binnen 30 dagen zijn voldaan op de rekening van Aquadeco B.V..
 2. In geval de afnemer in verzuim is met een deel- of volledige betaling van de door de Aquadeco B.V. aan de afnemer gefactureerde bedragen dan is de afnemer aan Aquadeco B.V. (onder andere) de buitengerechtelijke (incasso)kosten verschuldigd, zoals hieronder is uiteengezet:
  a. Voor zover de afnemer niet handelde in de uitoefening van een beroep of bedrijf, maakt Aquadeco B.V. aanspraak op een bedrag gelijk aan de wettelijke maximaal toegestane vergoeding ter zake van de buitengerechtelijke incassokosten, zoals is bepaald in en wordt berekend conform het Besluit vergoeding voor buitengerechtelijke incassokosten, voor zover het openstaand bedrag – na het intreden van het verzuim – niet alsnog na aanmaning binnen 14 dagen gerekend vanaf de dag liggende na de dag van aanmaning door de afnemer wordt voldaan.
 3. Aquadeco B.V. is te allen tijde gerechtigd haar vorderingen op afnemer te verrekenen met haar schulden aan afnemer, ook als de tegenvordering op een derde is overgegaan. Voor de toepassing van dit artikel wordt onder afnemer mede begrepen de met hem juridisch gelieerde ondernemingen.
 4. De vordering tot betaling van al hetgeen verschuldigd is, is onmiddellijk opeisbaar, wanneer de afnemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt, zijn onder curatelestelling wordt gevorderd, wanneer enig beslag op goederen van de afnemer wordt gelegd en bij overlijden van de afnemer.

Artikel 7: Aflevering, leveringstermijnen en onderhoud

 1. Tenzij anders is overeengekomen, zal Aquadeco B.V., na ontvangst van de eerste termijnbetaling leveren.
 2. Zodra de te leveren producten op de plaats van bestemming aan afnemer zijn geleverd, gaat het risico waar het deze producten betreft, over op de afnemer.
 3. Verzoekt de afnemer om de levering van producten op een ander dan de gebruikelijke wijze te doen plaatsvinden, kan Aquadeco B.V. de hieraan verbonden kosten aan de afnemer in rekening brengen.

Artikel 8: Eigendomsvoorbehoud en opeisbaarheid verschuldigde bedragen

 1. (Zorg)Aquaria met leaseovereenkomst blijven juridisch eigendom van Aquadeco B.V..
 2. Indien afnemer zijn verplichtingen niet nakomt of gegronde vrees bestaat dat hij zulks niet zal doen, is Aquadeco B.V. gerechtigd de producten die onder het eigendomsvoorbehoud vallen voor rekening en risico van afnemer bij afnemer of derden, die de producten voor afnemer houden of leasen, weg te halen of te doen halen. Afnemer is verplicht hiertoe alle medewerking te verschaffen op straffe van een zonder rechterlijke tussenkomst direct opeisbare boete ter grootte van de op dat moment nog openstaande facturen.

Artikel 9: Algemene verplichtingen en verantwoordelijkheden

 1. De afnemer is geheel verantwoordelijk voor de keuze, het gebruik en de toepassing van door Aquadeco B.V. geleverde producten en/of diensten.
 2. Wijzigingen naar aanleiding van de offerte kunnen alleen schriftelijk worden doorgegeven en dienen vervolgens schriftelijk bevestigd te worden door Aquadeco B.V.. Zo niet, dan is het risico van verkeerde tenuitvoerlegging voor de afnemer.
 3. De afnemer zal het betreffende product zorgvuldig en in overeenstemming met eventuele (andere) gebruiksvoorschriften van Aquadeco B.V. c.q. de toeleveranciers van Aquadeco B.V., behandelen en gebruiken.
 4. De afnemer is verplicht de producten bij aankomst te inspecteren en eventuele gebreken direct aan Aquadeco B.V. te melden.
 5. Afspraken of overeenkomsten met niet tot handelen bevoegde medewerkers van Aquadeco B.V. binden deze laatste niet, tenzij hij deze schriftelijk heeft bevestigd.

Artikel 10: Aansprakelijkheid en Garantie

 1. Indien Aquadeco B.V. aansprakelijk mocht zijn, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot hetgeen in deze bepaling is geregeld.
 2. De afnemer is gehouden Aquadeco B.V. te vrijwaren voor alle aanspraken die derden ter zake van de uitvoering van de overeenkomst tegen Aquadeco B.V. mochten doen gelden, voor zover de wet er zich niet tegen verzet dat de betreffende schade en kosten voor rekening van de afnemer komen.
 3. Aquadeco B.V. is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat Aquadeco B.V. is uitgegaan van door of namens de afnemer verstrekte onjuiste en/of volledige gegevens.
 4. Indien Aquadeco B.V. aansprakelijk mocht zijn voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Aquadeco B.V. beperkt tot maximaal de vervangingswaarde van het door Aquadeco B.V. geleverde product, althans tot dat gedeelte van het product waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft.
 5. Indien de verzekeraar van Aquadeco B.V. in het voorkomende geval tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van Aquadeco B.V. in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag der uitkering.
 6. Afnemer is aansprakelijk voor de schade aan het (lease) (zorg)aquarium, vijver, techniek en producten ontstaan door toedoen van personeel, bewoners of derden.
 7. Aquadeco B.V. is nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
 8. De in dit artikel opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Aquadeco B.V. of zijn leidinggevende ondergeschikten.
 9. Aquadeco B.V. is niet aansprakelijk voor breuken in het glas van de aquaria.
  10. Met betrekking tot gebreken aan de kitnaad rondom het glas heeft de opdrachtgever 2 jaar garantie.
 10. Aquadeco B.V. bezorgt de aquaria als dit is bedongen in de overeenkomst. Aquadeco B.V. draagt tijdens de bezorging het risico op eventuele breuken/beschadigingen aan de aquaria tot aan de bezorging bij de opdrachtgever.
 11. In overleg met Aquadeco B.V. kan afgesproken worden dat Aquadeco B.V. meehelpt met het tillen van de aquaria naar een gewenste plaats. Aquadeco B.V. is in dit licht niet aansprakelijk voor eventuele breuken/beschadigingen.
 12.  Aquadeo garandeert dat de door hen verrichte werkzaamheden beantwoorden aan de overeenkomst en worden uitgevoerd met goed vakmanschap en met gebruikmaking van deugdelijk materiaal.
 13. Iedere vorm van garantie komt te vervallen indien een gebrek is ontstaan als gevolg van ondeskundig gebruik of gebrek aan zorgvuldigheid, of het een gevolg is van veranderingen die de opdrachtgever of derden aan het geleverde hebben aangebracht. Evenmin staat Aquadeco B.V. in voor de eventueel ontstane schade als gevolg van deze gebreken.
 14. De garantie vervalt eveneens indien het gebrek is ontstaan door of het gevolg is van omstandigheden waar Aquadeco B.V. geen invloed op uit kan oefenen. Onder deze omstandigheden vallen o.a. weersomstandigheden.
 15. Aquadeco B.V. geeft 2 jaar garantie op de door Aquadeco B.V. geleverde producten voor vijvers, mits aantoonbaar dat de ingebrekestelling van producten verwijtbaar is aan Aquadeco B.V..
 16. Aquadeco B.V. is tijdens het reinigen van vijvers, niet aansprakelijk voor eventuele bijkomende schades.

Artikel 11: Webshop

 1. Het aanbod op de webshop bevat een volledige omschrijving van de producten/diensten. Als Aquadeco B.V. gebruik maakt van afbeeldingen, dan geven deze een realistisch beeld van de producten, diensten. Eventuele fouten in het aanbod bindt de ondernemer niet.
 2. Het verschuldigde bedrag dient, gelijk naar het plaatsen van de bestelling te worden voldaan d.m.v. het online betalingssysteem.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. Retourneren kan bij Aquadeco B.V. binnen 14 dagen, met uitzondering van levende have. De kosten van het retour sturen zijn voor de consument. Retourneren kan alleen als de producten niet zijn gebruikt en in de originele staat/verpakking.
 5. Aquadeco B.V. zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten/levende have.
 6. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan Aquadeco B.V. kenbaar heeft gemaakt.
 7. Aquadeco B.V. tracht ten alle tijden alle producten en diensten binnen de afgesproken tijd te leveren, echter kan het in een enkel geval mogelijk zijn dat de bezorging hiervan door omstandigheden vertraagd is, er kunnen hierbij geen kosten worden verhaald bij Aquadeco B.V.
 8. Mocht een of meerdere bestelde artikelen/levende have, onverhoopt niet geleverd worden binnen 30 dagen, heeft de consument recht op het beëindigen van de overeenkomst en teruggave van het bedrag.
 9. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust bij de ondernemer tot het moment van bezorging aan de consument of een vooraf aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

Artikel 12: Overmacht

 1. Indien Aquadeco B.V. door overmacht niet aan haar verplichtingen kan voldoen, worden die verplichtingen opgeschort voor de duur van de overmachtstoestand.
 2. Indien de overmachtstoestand 30 dagen heeft geduurd, hebben beide partijen het recht de overeenkomst geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden zonder recht op enige (schade)vergoeding.
 3. Onder overmacht van Aquadeco B.V. wordt verstaan elke van haar wil onafhankelijke omstandigheid, waardoor de nakoming van haar verplichtingen jegens de afnemer geheel of gedeeltelijk wordt verhinderd of waardoor de nakoming van haar verplichtingen in redelijkheid niet van haar gevergd kan worden, ongeacht of die omstandigheid ten tijde van het sluiten van de overeenkomst te voorzien was. Tot die omstandigheden worden ook gerekend stakingen, uitsluitingen en stagnatie of andere problemen bij de productie door Aquadeco B.V. of haar toeleveranciers en/of maatregelen van enige overheidsinstanties, alsmede het ontbreken van enige van overheidswege te verkrijgen vergunning.
 4. Gevolgen van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden. Indien naar het oordeel van Aquadeco B.V. de uitvoering van de werkzaamheden ten gevolge van weers- of tijdelijke terreinomstandigheden niet op het tijdstip respectievelijk in de termijn zoals oorspronkelijk in de overeenkomst voorzien kan worden uitgevoerd, heeft Aquadeco B.V. het recht de werkzaamheden die daarop betrekking hebben te onderbreken zolang die omstandigheden voortduren.
 5. Onder overmacht aan de zijde van afnemer wordt niet verstaan de omstandigheid dat Aquadeco B.V. de werkzaamheden niet conform de overeenkomst kan uitvoeren omdat andere en/of voorbereidende werkzaamheden bij de opdrachtgever niet of niet tijdig zijn uitgevoerd.
 6. Partijen zullen elkaar zo spoedig mogelijk van een (mogelijke) overmachtstoestand op de hoogte stellen. Waarbij de ontvangende partij schriftelijk de notificatie bevestigd.

Artikel 13: Toepasselijk recht en verdragen

 1. Op de door ons gedane offertes en op alle door ons aangegane overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

Artikel 14: Geschillen beslechting

 1. Alle geschillen, van welke aard ook, verband houdende met of voortvloeiende uit aanbiedingen, overeenkomsten en door ons verrichte leveringen worden beslecht door de bevoegde rechter.

Artikel 15: Social Media

 1. Klant geeft Aquadeco B.V. toestemming, door klant geleverde foto’s en door Aquadeco B.V. gemaakte foto’s, op social media te plaatsen, tenzij klant dit anders vermeld.